E-mail: ptlnavy1969@gmail.com, plu.19692234@gmail.com | Call: : 080-2099175,081-0033811 | Country : THAILAND  

OUR HISTORY

ประวัติและความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๗  กองทัพเรือมีนโยบายที่จะย้ายกองเรือยุทธการ  ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพ ฯ ในขณะนั้นไปอยู่ที่อำเภอสัตหีบ     ในการย้ายกองเรือยุทธการไปจัดสร้างกองบัญชาการกองเรือยุทธการใหม่ที่สัตหีบนั้น   นอกจากจะต้องก่อสร้างอาคารที่ทำการและท่าเทียบเรือแล้ว  ยังต้องจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆควบคู่ไปด้วย ได้แก่ บ้านพัก   ถนน   ระบบไฟฟ้าและน้ำประปา  เป็นต้น   ซึ่งปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งของสัตหีบในขณะนั้นก็คือ  ความขาดแคลนน้ำประปา  ดังนั้น  พลเรือเอก สวัสดิ์    ภูติอนันต์  ผู้บัญชาการทหารเรือ ในขณะนั้น    จึงสั่งการให้ออกแบบก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่เขาพลูตาหลวง  อำเภอสัตหีบ  ซึ่งมีพื้นที่ประมาณสองพันไร่ตามที่กองทัพเรือได้ซื้อไว้  โดยได้ประสานงานกับ   กรมชลประทาน  และได้สั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กรมอู่ทหารเรือ    กรมอุทกศาสตร์   สถานีทหารเรือสัตหีบ   กรมการขนส่งทหารเรือ     โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ฯลฯรวบรวมเครื่องมือกลที่มีอยู่ประจำหน่วย  พร้อมทั้งข้าราชการในสังกัด    ปฏิบัติงานร่วมกับกรมชลประทาน ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ   การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำได้แล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ำได้เต็มอ่างและส่งน้ำตามท่อไปยังโรงกรองน้ำของกองเรือยุทธการ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขาหมอนได้  ในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๘   ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง   ๗   ล้านบาทเศษซึ่งต่อมามีชื่อว่า   “อ่างเก็บน้ำภูติอนันต์”  เมื่อการก่อสร้างน้ำอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จ     นาวาเอก ประจวบ  พลกล้า  เป็นผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่อ่างเก็บน้ำ     จึงได้เสนอแนวความคิดที่จะพัฒนาพื้นที่ว่างรอบอ่างเก็บน้ำปรับปรุงให้เป็นสนามกอล์ฟ     เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังของข้าราชการกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบอีกแห่งหนึ่งควบคู่ไปกับภารกิจในการบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำ  การสร้างสนามกอล์ฟแห่งนี้ใช้แรงงาน  เจ้าหน้าที่และเครื่องมือกลที่มีอยู่รวมทั้งอุปกรณ์บางอย่างจากทางการสหรัฐฯตามโครงการช่วยเหลือ  ไทย – สหรัฐ ฯ  โดยในครั้งแรกได้ทำการสำรวจ  วัดระยะ  และออกแบบสนามกอล์ฟเพียง ๙ หลุม   โดยนำหญ้านวลน้อยทะเลที่มีอยู่บริเวณสันเขื่อนของอ่างเก็บน้ำมาปลูกเป็นแฟร์เวย์ของสนามกอล์ฟ  พร้อมกับสร้างอาคารสโมสรเล็ก ๆ ขึ้นที่บริเวณหน้าโรงซ่อมเครื่องทุ่นแรงฯ  ในปัจจุบัน     โดยกองทัพเรือได้มอบให้การสถานีทหารเรือสัตหีบรับผิดชอบดูแลสนามกอล์ฟราชนาวี  พลูตาหลวง  และให้ นาวาเอก เสวก  ตาดทอง เป็นผู้จัดการสนามกอล์ฟ    มีการลงทุนปรับปรุงสิ่งต่างๆ     ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สนามกอล์ฟราชนาวี   พลูตาหลวง  ก่อกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่  พ.ศ.๒๕๑๑  โดยมี  นาวาเอกประจวบ  พลกล้า  ร่วมกับทหารอเมริกันที่มาในโครงการช่วยเหลือไทย – สหรัฐอเมริกาออกแบบและก่อสร้างเป็นสนามกอล์ฟ ๙ หลุมก่อนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของอ่างเก็บน้ำภูติอนันต์โดยใช้งบประมาณการบำรุงรักษาอ่างของทัพเรือดำเนินการและใช้เครื่องมือเครื่องทุ่นแรงจากทหารอเมริกันช่วยเหลือมีอาคารไม้ชั้นเดียวขนาดเล็กตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงซ่อม เป็นอาคาร Starting house ในปี พ.ศ.๒๕๑๒กองทัพเรือได้มอบหมายให้สถานีทหารเรือสัตหีบเป็นหน่วยรับผิดชอบดูแลสนามกอล์ฟแห่งนี้โดยมี นาวาเอก เสวก  ตาดทอง (ยศในขณะนั้น)เป็นผู้จัดการสนามคนแรก
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่  ๗  ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงกอล์ฟที่สนามกอล์ฟราชนาวีพลูตาหลวงเมื่อวันที่    ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๒  และทรงพระราชทานพัตต์เตอร์และลูกกอล์ฟส่วนพระองค์แก่สนามกอล์ฟราชนาวีพลูตาหลวง  ไว้เป็นที่ระลึก  จึงถือได้ว่าวันที่    ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๒  เป็นวันเปิดกิจการของสนามกอล์ฟราชนาวี พลูตาหลวงอย่างเป็นทางการ  และในช่วงเวลาต่อมาก็ได้ทรงโปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงกอล์ฟที่สนามกอล์ฟราชนาวี     พลูตาหลวง อยู่เสมอ
ต่อมาปี๒๕๑๕มีข้าราชการและประชาขนทั่วไปในพื้นที่สัตหีบมาใช้บริการสนามมากขึ้นประกอบกับ     พลเรือตรี ชินวัตร  วงศ์เพ็ญศรีผู้บังคับการสถานีทหารเรือสัตหีบในขณะนั้น มีนโยบายที่จะนำเอาที่ดินของกองทัพเรือที่ สถานีทหารเรือสัตหีบรับผิดชอบมาใช้ประโยชน์และพัฒนาให้มากขึ้นซึ่งมีดำริให้สร้างสนามกอล์ฟเพิ่มขึ้นอีก ๙ หลุมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำรุงรักษาพัฒนาและนำพื้นที่ดินของกองทัพเรือมาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการกองทัพเรือมาใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายอีกแห่งหนึ่งโดยมอบหมายให้นาวาเอกเสวก  ตาดทอง และนาวาเอก บุญเลิศ  เอี่ยมทัศนาเป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง ในปี พ.ศ.๒๕๑๘  พลเรือตรี สมุทร  สหนาวินผู้บังคับการสถานีทหารเรือสัตหีบ ได้สร้างอาคารไม้ขึ้นบริเวณหลังกรีนหลุม ๘ South (ในปัจจุบัน) ขึ้นมา ๑ หลัง เป็นอาคารสโมสรและ Starting house เพื่อให้สะดวกต่อการออกรอบได้ทั้ง ๒ รอบ ทำให้สนามกอล์ฟพลูตาหลวงเป็นสนามกอล์ฟ ๑๘ หลุม ตามแบบสนามมาตรฐานทั่วไป
ต่อมาในปีพ.ศ.๒๕๒๘ พลเรือเอก ประสพ  อุดหนุนรองผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นในฐานะประธานกรรมการอำนวยการสวัสดิการได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงอาคารสโมสรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่สามชั้นแทนอาคารเรือนไม้เดิม โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๙ แล้วเสร็จใน๑๖ ตุลาคมพ.ศ.๒๕๒๙ ในวงเงิน ๖.๕ ล้านบาท โดยมี พลเรือเอก นิพนธ์  ศิริธร  ผู้บัญชาการทหารเรือ ในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อ ๒๔ กันยายนพ.ศ.๒๕๒๙   ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๐   พลเรือโท โกวิทย์  วัฒนธรรมผู้จัดการสนามในขณะนั้นได้ขออนุมัติต่อเติมอาคารสโมสรโดยเพิ่มพื้นที่ดาดฟ้าชั้นสองให้ยื่นออกไปเพื่อเป็นพื้นที่รองรับการจัดเลี้ยงเมื่อมีการแข่งขันกอล์ฟอีกทั้งยังกลายเป็นหลังคากันแดดกันฝนแก่สถานที่จอดรถใต้อาคารสโมสรด้วยในปี พ.ศ.๒๕๓๑ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวของย่านอุตสาหกรรมตามโครงการ Eastern Seaboard พลอากาศเอก พะเนียง  กานตรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในขณะนั้นได้ให้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาสนามกอล์ฟพลูตาหลวงว่าสนามกอล์ฟพลูตาหลวงควรจะปรับปรุงให้เป็นสนามกอล์ฟขนาดใหญ่เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าวกองทัพเรือได้อนุมัติให้มีการสำรวจและออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ทางทิศตะวันออกของอ่างเก็บน้ำภูติอนันต์เพื่อสร้างสนามกอล์ฟเพิ่มขึ้นอีก๙ หลุม โดยมี พลเรือโท โกวิทย์  วัฒนธรรม , นาวาเอก         กิจการณ์  อเนกะมัย , นาวาเอก เลิศ  ศรีประเสริฐ , นาวาเอก ประกอบ  นาคบัว และนาวาเอก ชัยยุทธ  ตันตระกลูเป็นคณะทำงานสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยเริ่มก่อสร้างเมื่อ ๑๑ มีนาคมพ.ศ.๒๕๓๒ แล้วเสร็จใน เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ๓,๑๗๘,๐๑๕.๕๒ บาทและได้เชิญ พลเอกสุจินดา            คราประยูร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕ เมื่อสนามกอล์ฟพลูตาหลวงเป็นสนามกอล์ฟ ๒๗ หลุมแล้ว
ในปีพ.ศ.๒๕๓๙ พลเรือเอก ประเจตน์  ศิริเดชประธานกรรมการสวัสดิการภายในกองทัพเรือ และ ผู้บัญชาการทหารเรือมีนโยบายขยายขนาดของสนามให้กลายเป็นสนามกอล์ฟขนาดใหญ่ ๓๖ หลุมโดยได้กรุณาอนุมัติแผนงานโครงการสร้างสนามเพิ่มอีก ๙ หลุม ตามที่ พลเรือโทสุนันท์  พัฒนวงศ์ ประธานอนุกรรมการ และผู้บัญชาการทหารฐานทัพเรือสัตหีบเป็นผู้เสนอโครงการ โดยมอบหมายให้ พลเรือโทบุญทรง  เชี่ยววิทย์ผู้จัดการสนามกอล์ฟเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง พลเรือโท เลิศ  ศรีประเสริฐ , พลเรือโท บุญทรง  เชี่ยววิทย์ และ พลเรือตรี ประกอบ  นาคบัวร่วมเป็นผู้วาง Lay – Out โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๓๘ แล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ใช้งบประมาณ ๒๐,๑๐๗,๕๑๙.-บาทจากสวัสดิการภายในกองทัพเรือ และได้เรียนเชิญ พลเรือเอก วิจิตร  ชำนาญการณ์  ผู้บัญชาการทหารเรือ ในขณะนั้น มาเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อ ๙สิงหาคมพ.ศ.๒๕๔๐
หลังจากสนามกอล์ฟพลูตาหลวงได้พัฒนาเป็นสนามกอล์ฟขนาดใหญ่จำนวน ๓๖ หลุมแล้วได้เปลี่ยนการเรียกชื่อจากเดิมเป็น สนาม ๑, สนาม ๒, สนาม ๓ และ สนาม ๔
ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๔๐ คณะอนุกรรมการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีพลูตาหลวงได้พิจารณาเปลี่ยนการเรียกชื่อสนามใหม่เพื่อการเรียกชื่อที่เหมาะสมและเป็นไปตามแบบการเรียกชื่อมาตรฐานทั่วไปโดยเปลี่ยนเป็น ดังนี้ สนาม ๑ เป็นสนาม South , สนาม ๒ เป็นสนาม North สนาม ๓ เป็นสนาม East และสนาม ๔ เป็นสนาม West โดยพิจารณาจากทิศทางการเล่นของหลุม ๑ ของแต่ละสนามเป็นหลัก 
ในการดำเนินกิจการของสนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีพลูตาหลวงนอกจากจะให้การบริการแก่สมาชิกข้าราชการกองทัพเรือและประชาชนโดยทั่วไปแล้วสนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง  ยังเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ  และการจัดกิจกรรมอันเป็นการกุศลต่างๆ   อีกมากมาย   เช่น   การรับรองแขกต่างประเทศ    การแข่งขันกอล์ฟกองทัพไทย   การแข่งขันกอล์ฟนายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่เกษียณสัมพันธ์  การแข่งขันกอล์ฟราชองครักษ์การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน    การแข่งขันกอล์ฟเพื่อหารายได้สมทบทุนเพื่อการกุศลอื่นๆ     โดยการจัดการแข่งขันกอล์ฟแต่ละครั้งจะมีนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันฯ  เป็นจำนวนมากทำให้สนามกอล์ฟประสบปัญหาในเรื่องการให้บริการแก่นักกอล์ฟ    โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสโมสรซึ่งมีขนาดเล็ก  พื้นที่ใช้สอยมีจำกัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่เพียงพอแก่นักกอล์ฟที่เข้ามาใช้บริการ   ประกอบกับตำบลที่ตั้งของอาคารสโมสรเดิมไม่สอดคล้องกับการออกรอบเล่นกอล์ฟของสนามกอล์ฟซึ่งปรับเป็น  ๓๖  หลุมแล้ว   ทำให้นักกอล์ฟไม่สามารถออกรอบเล่นกอล์ฟจากอาคารสโมสรหลัก  และจบที่อาคารสโมสรซึ่งเป็นศูนย์กลางตามที่ควรจะเป็น   เป็นเหตุให้นักกอล์ฟและแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรทางสนามกอล์ฟเองก็มีความยากลำบากในการบริหารจัดการสนามกอล์ฟ   
จากการที่กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่มีคนนิยมเล่นเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับควบคู่ไปกับการพัฒนาของสนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี  พลูตาหลวง   ซึ่งจากเดิมมีเพียง  ๙  หลุม  (เมื่อปี  พ.ศ.๒๕๑๒ )   เป็น  ๑๘  หลุม (เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕)   เป็น  ๒๗  หลุม (เมื่อปี  พ.ศ.๒๕๓๕)   และขยายเป็น  ๓๖  หลุม  (เมื่อปี  พ.ศ.๒๕๓๘)   ทำให้อาคารสโมสรหลังเดิม (อาคารสโมสรหลังที่๓) ซึ่งให้การบริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๙  มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและมีขนาดเล็กไม่สามารถให้บริการแก่สมาชิกและผู้ที่มาใช้บริการได้ดีเท่าที่ควร  ประกอบกับอาคารสโมสรหลังเดิมตั้งอยู่ในตำบลที่ซึ่งติดกับชายเขาไม่สามารถขยายหรือต่อเติมได้อีก  อีกทั้งตำบลที่ตั้งของอาคารสโมสรไม่สอดคล้องกับการออกรอบเล่นกอล์ฟของสนามกอล์ฟที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาให้เป็น  ๓๖  หลุม  จึงได้เกิดแนวความคิดในการสร้างอาคารสโมสรหลังใหม่ขึ้น   โดย  พลเรือโท สุทัศน์  ขยิ่ม  ประธานอนุกรรมการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี        พลูตาหลวงและผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  ได้เสนอพลเรือเอกทวีศักดิ์   โสมาภา  ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีและเสนาธิการทหารเรือ         เพื่อขออนุมัติการก่อสร้างอาคารสโมสรหลังใหม่จาก สวัสดิการภายในกองทัพเรือ  โดย  พลเรือเอก ประเสริฐ  บุญทรงประธานกรรมการสวัสดิการภายในกองทัพเรือและผู้บัญชาการทหารเรือ     ได้อนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารสโมสรใหม่แห่งนี้  เมื่อ ๑๔ มีนาคมพ.ศ.๒๕๔๔   เพื่อกองทัพเรือได้มีอาคารสโมสรกอล์ฟที่สง่างามและสมเกียรติทัดเทียมกับเหล่าทัพอื่นๆ      เพื่อให้เป็นสถานที่ชุมนุมและพบปะสังสรรค์ของกำลังพลในสังกัดกองทัพเรือ  อีกทั้งเป็นสถานที่สำหรับให้การรับรองแขกผู้มีเกียรติของกองทัพเรือและบุคคลสำคัญได้อย่างสมเกียรติ    ตลอดจนสามารถให้การรองรับการจัดการแข่งขันกอล์ฟมาตรฐานในระดับต่าง ๆ   รวมทั้งการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม   ในการนี้กองทัพเรือได้เรียนเชิญ  ฯพณฯ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์   ประธานองค์มนตรี และรัฐบุรุษ  ให็เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสโมสรหลังใหม่  เมื่อ  ๑๖ มีนาคมพ.ศ.๒๕๔๕  จึงถือได้ว่าสนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวงและอาคารสโมสรหลังใหม่นี้  เป็นความภาคภูมิใจของกองทัพเรือในวันนี้

ต่อมาในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๒ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีใน รัชกาลที่ ๗ ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงกอล์ฟที่สนามกอล์ฟพลูตาหลวง จึงถิอเอาวันนั้นเป็นวันปฐมฤกษ์เปิดสนามกอล์ฟพลูตาหลวง อย่างเป็นทางการ

2018 All Rights Reserved | by: http://www.plutaluangnavygolfcourse.com