สนามกอล์ฟพลูตาหลวง

สนามกอล์ฟพลูตาหลวง

สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง

ประวัติความเป็นมา
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๗  กองทัพเรือมีนโยบายที่จะย้ายกองเรือยุทธการ  ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพ ฯ ในขณะนั้นไปอยู่ที่อำเภอสัตหีบ     ในการย้ายกองเรือยุทธการไปจัดสร้างกองบัญชาการกองเรือยุทธการใหม่ที่สัตหีบนั้น   นอกจากจะต้องก่อสร้างอาคารที่ทำการและท่าเทียบเรือแล้ว  ยังต้องจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย ได้แก่ บ้านพัก   ถนน   ระบบไฟฟ้าและน้ำประปา  เป็นต้น   ซึ่งปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งของสัตหีบในขณะนั้นก็คือ  ความขาดแคลนน้ำประปา  ดังนั้น  พลเรือเอก สวัสดิ์    ภูติอนันต์  ผู้บัญชาการทหารเรือ ในขณะนั้น    จึงสั่งการให้ออกแบบก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่เขาพลูตาหลวง  อำเภอสัตหีบ  ซึ่งมีพื้นที่ประมาณสองพันไร่ตามที่กองทัพเรือได้ซื้อไว้  โดยได้ประสานงานกับ   กรมชลประทาน  และได้สั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กรมอู่ทหารเรือ    กรมอุทกศาสตร์   สถานีทหารเรือสัตหีบ   กรมการขนส่งทหารเรือ     โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ฯลฯ รวบรวมเครื่องมือกลที่มีอยู่ประจำหน่วย  พร้อมทั้งข้าราชการในสังกัด    ปฏิบัติงานร่วมกับกรมชลประทาน ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ   การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำได้แล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ำได้เต็มอ่างและส่งน้ำตามท่อไปยังโรงกรองน้ำของ กองเรือยุทธการ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขาหมอนได้  ในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๘   ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง   ๗   ล้านบาทเศษ ซึ่งต่อมามีชื่อว่า   “อ่างเก็บน้ำภูติอนันต์”  เมื่อการก่อสร้างน้ำอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จ     นาวาเอก ประจวบ  พลกล้า  เป็นผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่อ่างเก็บน้ำ     จึงได้เสนอแนวความคิดที่จะพัฒนาพื้นที่ว่างรอบอ่างเก็บน้ำปรับปรุงให้เป็นสนามกอล์ฟ     เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังของข้าราชการกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบอีกแห่งหนึ่งควบคู่ไปกับภารกิจในการบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำ  การสร้างสนามกอล์ฟแห่งนี้ใช้แรงงาน  เจ้าหน้าที่และเครื่องมือกลที่มีอยู่ รวมทั้งอุปกรณ์บางอย่างจากทางการสหรัฐฯ ตามโครงการช่วยเหลือ  ไทย – สหรัฐ ฯ  โดยในครั้งแรกได้ทำการสำรวจ  วัดระยะ  และออกแบบสนามกอล์ฟเพียง ๙ หลุม   โดยนำหญ้านวลน้อยทะเลที่มีอยู่บริเวณสันเขื่อนของอ่างเก็บน้ำมาปลูกเป็นแฟร์เวย์ของสนามกอล์ฟ  พร้อมกับสร้างอาคารสโมสรเล็ก ๆ ขึ้นที่บริเวณหน้าโรงซ่อมเครื่องทุ่นแรง ฯ  ในปัจจุบัน     โดยกองทัพเรือได้มอบให้การสถานีทหารเรือสัตหีบรับผิดชอบดูแลสนามกอล์ฟราชนาวี  พลูตาหลวง  และให้ นาวาเอก เสวก  ตาดทอง เป็นผู้จัดการสนามกอล์ฟ    มีการลงทุนปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ     ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สนามกอล์ฟราชนาวี   พลูตาหลวง  ก่อกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่  พ.ศ.๒๕๑๑  โดยมี  นาวาเอกประจวบ  พลกล้า  ร่วมกับทหารอเมริกันที่มาในโครงการช่วยเหลือไทย – สหรัฐอเมริกา ออกแบบและก่อสร้างเป็นสนามกอล์ฟ ๙ หลุมก่อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของอ่างเก็บน้ำภูติอนันต์ โดยใช้งบประมาณการบำรุงรักษาอ่างของทัพเรือดำเนินการ และใช้เครื่องมือเครื่องทุ่นแรงจากทหารอเมริกันช่วยเหลือ มีอาคารไม้ชั้นเดียวขนาดเล็กตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงซ่อม เป็นอาคาร Starting house ในปี พ.ศ.๒๕๑๒ กองทัพเรือได้มอบหมายให้สถานีทหารเรือสัตหีบเป็นหน่วยรับผิดชอบดูแลสนามกอล์ฟแห่งนี้ โดยมี นาวาเอก เสวก  ตาดทอง (ยศในขณะนั้น) เป็นผู้จัดการสนามคนแรก
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่  ๗  ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงกอล์ฟที่สนามกอล์ฟราชนาวีพลูตาหลวง เมื่อวันที่    ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๒  และทรงพระราชทานพัตต์เตอร์และลูกกอล์ฟส่วนพระองค์แก่สนามกอล์ฟราชนาวี พลูตาหลวง  ไว้เป็นที่ระลึก  จึงถือได้ว่าวันที่    ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๒  เป็นวันเปิดกิจการของสนามกอล์ฟราชนาวี พลูตาหลวงอย่างเป็นทางการ  และในช่วงเวลาต่อมาก็ได้ทรงโปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงกอล์ฟที่สนามกอล์ฟราชนาวี     พลูตาหลวง อยู่เสมอ
ต่อมาปี ๒๕๑๕ มีข้าราชการและประชาขนทั่วไปในพื้นที่สัตหีบมาใช้บริการสนามมากขึ้น ประกอบกับ     พลเรือตรี ชินวัตร  วงศ์เพ็ญศรี ผู้บังคับการสถานีทหารเรือสัตหีบ ในขณะนั้น มีนโยบายที่จะนำเอาที่ดินของ กองทัพเรือที่ สถานีทหารเรือสัตหีบ รับผิดชอบมาใช้ประโยชน์และพัฒนาให้มากขึ้น ซึ่งมีดำริให้สร้างสนามกอล์ฟเพิ่มขึ้นอีก ๙ หลุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำรุงรักษาพัฒนาและนำพื้นที่ดินของ กองทัพเรือมาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการกองทัพเรือมาใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายอีกแห่งหนึ่ง โดยมอบหมายให้นาวาเอกเสวก  ตาดทอง และ นาวาเอก บุญเลิศ  เอี่ยมทัศนา เป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง ในปี พ.ศ.๒๕๑๘  พลเรือตรี สมุทร  สหนาวิน ผู้บังคับการสถานีทหารเรือสัตหีบ ได้สร้างอาคารไม้ขึ้นบริเวณหลังกรีนหลุม ๘ South (ในปัจจุบัน) ขึ้นมา ๑ หลัง เป็นอาคารสโมสรและ Starting house เพื่อให้สะดวกต่อการออกรอบได้ทั้ง ๒ รอบ ทำให้สนามกอล์ฟพลูตาหลวง เป็นสนามกอล์ฟ ๑๘ หลุม ตามแบบสนามมาตรฐานทั่วไป
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๘ พลเรือเอก ประสพ  อุดหนุน รองผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นในฐานะประธานกรรมการอำนวยการสวัสดิการ ได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงอาคารสโมสรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่สามชั้น แทนอาคารเรือนไม้เดิม โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๙ แล้วเสร็จใน ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๙ ในวงเงิน ๖.๕ ล้านบาท โดยมี พลเรือเอก นิพนธ์  ศิริธร  ผู้บัญชาการทหารเรือ ในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๙   ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๐   พลเรือโท โกวิทย์  วัฒนธรรม ผู้จัดการสนามในขณะนั้นได้ขออนุมัติต่อเติมอาคารสโมสร โดยเพิ่มพื้นที่ดาดฟ้าชั้นสองให้ยื่นออกไปเพื่อเป็นพื้นที่รองรับการจัดเลี้ยงเมื่อมีการแข่งขันกอล์ฟอีกทั้งยังกลายเป็นหลังคากันแดดกันฝนแก่สถานที่จอดรถใต้อาคารสโมสรด้วย ในปี พ.ศ.๒๕๓๑ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวของย่านอุตสาหกรรมตามโครงการ Eastern Seaboard พลอากาศเอก พะเนียง  กานตรัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในขณะนั้น ได้ให้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาสนามกอล์ฟพลูตาหลวง ว่าสนามกอล์ฟพลูตาหลวง ควรจะปรับปรุงให้เป็นสนามกอล์ฟขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าว กองทัพเรือได้อนุมัติให้มีการสำรวจและออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ทางทิศตะวันออกของอ่างเก็บน้ำภูติอนันต์เพื่อสร้างสนามกอล์ฟเพิ่มขึ้นอีก ๙ หลุม โดยมี พลเรือโท โกวิทย์  วัฒนธรรม , นาวาเอก         กิจการณ์  อเนกะมัย , นาวาเอก เลิศ  ศรีประเสริฐ , นาวาเอก ประกอบ  นาคบัว และ นาวาเอก ชัยยุทธ  ตันตระกลู เป็นคณะทำงานสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๒ แล้วเสร็จใน เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ๓,๑๗๘,๐๑๕.๕๒ บาท และได้เชิญ พลเอก สุจินดา            คราประยูร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในขณะนั้น มาเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕ เมื่อสนามกอล์ฟพลูตาหลวง เป็นสนามกอล์ฟ ๒๗ หลุมแล้ว
ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ พลเรือเอก ประเจตน์  ศิริเดช ประธานกรรมการสวัสดิการภายในกองทัพเรือ และ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีนโยบายขยายขนาดของสนามให้กลายเป็นสนามกอล์ฟขนาดใหญ่ ๓๖ หลุม โดยได้กรุณาอนุมัติแผนงานโครงการสร้างสนามเพิ่มอีก ๙ หลุม ตามที่ พลเรือโท สุนันท์  พัฒนวงศ์ ประธานอนุกรรมการ และ ผู้บัญชาการทหารฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้เสนอโครงการ โดยมอบหมายให้ พลเรือโท บุญทรง  เชี่ยววิทย์ ผู้จัดการสนามกอล์ฟ เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง พลเรือโท เลิศ  ศรีประเสริฐ , พลเรือโท บุญทรง  เชี่ยววิทย์ และ พลเรือตรี ประกอบ  นาคบัว ร่วมเป็นผู้วาง Lay – Out โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ แล้วเสร็จใน เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ใช้งบประมาณ ๒๐,๑๐๗,๕๑๙.-บาท จากสวัสดิการภายในกองทัพเรือ และได้เรียนเชิญ พลเรือเอก วิจิตร  ชำนาญการณ์  ผู้บัญชาการทหารเรือ ในขณะนั้น มาเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๐
หลังจากสนามกอล์ฟพลูตาหลวง ได้พัฒนาเป็นสนามกอล์ฟขนาดใหญ่ จำนวน ๓๖ หลุมแล้ว ได้เปลี่ยนการเรียกชื่อจากเดิมเป็น สนาม ๑, สนาม ๒, สนาม ๓ และ สนาม ๔
ต่อมา ปี พ.ศ.๒๕๔๐ คณะอนุกรรมการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง ได้พิจารณาเปลี่ยนการเรียกชื่อสนามใหม่เพื่อการเรียกชื่อที่เหมาะสมและเป็นไปตามแบบการเรียกชื่อมาตรฐานทั่วไป โดยเปลี่ยนเป็น ดังนี้ สนาม ๑ เป็นสนาม South , สนาม ๒ เป็นสนาม North สนาม ๓ เป็นสนาม East และสนาม ๔ เป็นสนาม West โดยพิจารณาจากทิศทางการเล่นของหลุม ๑ ของแต่ละสนามเป็นหลัก 
ในการดำเนินกิจการของ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง นอกจากจะให้การบริการแก่สมาชิกข้าราชการกองทัพเรือและประชาชนโดยทั่วไปแล้ว สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง  ยังเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  และการจัดกิจกรรมอันเป็นการกุศลต่าง ๆ   อีกมากมาย   เช่น   การรับรองแขกต่างประเทศ    การแข่งขันกอล์ฟกองทัพไทย   การแข่งขันกอล์ฟนายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่เกษียณสัมพันธ์  การแข่งขันกอล์ฟราชองครักษ์ การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน    การแข่งขันกอล์ฟเพื่อหารายได้สมทบทุนเพื่อการกุศลอื่น ๆ     โดยการจัดการแข่งขันกอล์ฟแต่ละครั้งจะมีนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขัน ฯ  เป็นจำนวนมากทำให้สนามกอล์ฟประสบปัญหาในเรื่องการให้บริการแก่นักกอล์ฟ    โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสโมสรซึ่งมีขนาดเล็ก  พื้นที่ใช้สอยมีจำกัด อุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่เพียงพอแก่นักกอล์ฟที่เข้ามาใช้บริการ   ประกอบกับตำบลที่ตั้งของอาคารสโมสรเดิมไม่สอดคล้องกับการออกรอบเล่นกอล์ฟของสนามกอล์ฟซึ่งปรับเป็น  ๓๖  หลุมแล้ว   ทำให้นักกอล์ฟไม่สามารถออกรอบเล่นกอล์ฟจากอาคารสโมสรหลัก  และจบที่อาคารสโมสรซึ่งเป็นศูนย์กลางตามที่ควรจะเป็น   เป็นเหตุให้นักกอล์ฟและแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ทางสนามกอล์ฟเองก็มีความยากลำบากในการบริหารจัดการสนามกอล์ฟ   
จากการที่กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่มีคนนิยมเล่นเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับควบคู่ไปกับการพัฒนาของสนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี  พลูตาหลวง   ซึ่งจากเดิมมีเพียง  ๙  หลุม  (เมื่อปี  พ.ศ.๒๕๑๒ )   เป็น  ๑๘  หลุม (เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕)   เป็น  ๒๗  หลุม (เมื่อปี  พ.ศ.๒๕๓๕)   และขยายเป็น  ๓๖  หลุม  (เมื่อปี  พ.ศ.๒๕๓๘)   ทำให้อาคารสโมสรหลังเดิม (อาคารสโมสรหลังที่ ๓) ซึ่งให้การบริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๙  มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและมีขนาดเล็กไม่สามารถให้บริการแก่สมาชิกและผู้ที่มาใช้บริการได้ดีเท่าที่ควร  ประกอบกับอาคารสโมสรหลังเดิมตั้งอยู่ในตำบลที่ซึ่งติดกับชายเขาไม่สามารถขยายหรือต่อเติมได้อีก  อีกทั้งตำบลที่ตั้งของอาคารสโมสรไม่สอดคล้องกับการออกรอบเล่นกอล์ฟของสนามกอล์ฟที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาให้เป็น  ๓๖  หลุม  จึงได้เกิดแนวความคิดในการสร้างอาคารสโมสรหลังใหม่ขึ้น   โดย  พลเรือโท สุทัศน์  ขยิ่ม  ประธานอนุกรรมการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี        พลูตาหลวง และผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  ได้เสนอ พลเรือเอก ทวีศักดิ์   โสมาภา  ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี และเสนาธิการทหารเรือ         เพื่อขออนุมัติการก่อสร้างอาคารสโมสรหลังใหม่จาก สวัสดิการภายในกองทัพเรือ  โดย  พลเรือเอก ประเสริฐ  บุญทรง ประธานกรรมการสวัสดิการภายในกองทัพเรือและผู้บัญชาการทหารเรือ     ได้อนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารสโมสรใหม่แห่งนี้  เมื่อ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๔   เพื่อกองทัพเรือได้มีอาคารสโมสรกอล์ฟที่สง่างามและสมเกียรติทัดเทียมกับเหล่าทัพอื่น ๆ      เพื่อให้เป็นสถานที่ชุมนุมและพบปะสังสรรค์ของกำลังพลในสังกัดกองทัพเรือ  อีกทั้งเป็นสถานที่สำหรับให้การรับรองแขกผู้มีเกียรติของกองทัพเรือและบุคคลสำคัญได้อย่างสมเกียรติ    ตลอดจนสามารถให้การรองรับการจัดการแข่งขันกอล์ฟมาตรฐานในระดับต่าง ๆ   รวมทั้งการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม   ในการนี้กองทัพเรือได้เรียนเชิญ  ฯพณฯ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์   ประธานองค์มนตรี และรัฐบุรุษ  ให็เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสโมสรหลังใหม่  เมื่อ  ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๕  จึงถือได้ว่าสนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง และอาคารสโมสรหลังใหม่นี้  เป็นความภาคภูมิใจของกองทัพเรือในวันนี้

 

ประวัติความเป็นมาในการสร้างและปรับปรุง
สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง

 

          -      พ.ศ.๒๕๑๑ สร้างสนามกอล์ฟเสร็จ  ๙ หลุม  (สนาม South)
-      พ.ศ.๒๕๑๒ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสนามกอล์ฟราชนาวี พลูตาหลวง  อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่    ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๒
-      พ.ศ.๒๕๑๖ สร้างสนามกอล์ฟเพิ่มอีก  ๙ หลุม (สนาม North)    
-      พ.ศ.๒๕๑๘ สนามกอล์ฟมีครบ  ๑๘ หลุม  สร้างอาคารไม้ขึ้นบริเวณหลังกรีนหลุม ๘ South (ในปัจจุบัน) เป็นคลับเฮ้าส์หลังใหม่
-      พ.ศ.๒๕๒๙ สร้างอาคารสโมสรหลังใหม่  แล้วเสร็จใน  ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๙
-      พ.ศ.๒๕๓๐ ปรับปรุงอาคารสโมสรหลังใหม่  โดยเพิ่มพื้นที่ดาดฟ้าชั้นสองให้ยื่นออกไปเพื่อเป็นพื้นที่รองรับการจัดเลี้ยง
-      พ.ศ.๒๕๓๒ เริ่มสร้างสนามกอล์ฟเพิ่มเติมอีก  ๙ หลุม (สนาม East)
-      พ.ศ.๒๕๓๕ เปิดใช้สนาม East  เมื่อเดือน  เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕
-      พ.ศ.๒๕๓๕ เปลี่ยนชื่อรอบที่ใช้ในการเล่นกอล์ฟ เป็น สนาม A (รอบหลุม ๑) , สนาม B (รอบหลุม ๑๐) , สนาม C (สนาม East)
-      พ.ศ.๒๕๓๘ เริ่มก่อสร้างสนามกอล์ฟเพิ่มเติมอีก  ๙ หลุม  (สนาม West)
-      พ.ศ.๒๕๔๐ เปิดให้บริการสนาม West  เมื่อ  ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๐
-      พ.ศ.๒๕๔๐ เปลี่ยนการเรียกชื่อสนามต่าง ๆ จากเดิมเป็น สนาม ๑, สนาม ๒, สนาม ๓ และ สนาม ๔
-      พ.ศ.๒๕๔๐ เปลี่ยนการเรียกชื่อสนามต่าง ๆ จาก สนาม ๑ เป็นสนาม South , สนาม ๒ เป็นสนาม North สนาม ๓ เป็นสนาม East และสนาม ๔ เป็นสนาม West
-      พ.ศ.๒๕๔๔ เริ่มก่อสร้างอาคารสโมสรหลังใหม่และปรับเปลี่ยนลำดับของหลุมต่าง ๆ ใหม่ดังนี้
๑.     สนาม  WEST    ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
๒.     สนาม  NORTH  แก้ไขและจัดลำดับหลุมใหม่   โดยปรับลำดับใหม่จาก  หลุม  ๑ NORTH   เป็น  หลุม ๙ NORTH  และไล่ลำดับหลุมอื่น ๆ  ถัดไปตามลำดับ
๓.     สนาม  SOUTH และ สนาม  EAST  มีการแก้ไขมากที่สุด  ดังนี้
๓.๑     หลุม   ๑  SOUTH  (เดิม)   ปรับลำดับใหม่เป็น  หลุม   ๙  SOUTH
๓.๒     หลุม   ๒  SOUTH  (เดิม)   ปรับลำดับใหม่เป็น  หลุม   ๑  SOUTH
๓.๓     หลุม   ๓  SOUTH  (เดิม) ปรับลำดับใหม่เป็น หลุม   ๒  SOUTH โดยปรับเปลี่ยน  Lay – Out  และสร้างกรีนใหม่   (กรีน   หลุม   ๓  SOUTH  เดิม  ถูกยกเลิกไป)
๓.๔     หลุม   ๔  SOUTH  (เดิม)   ปรับลำดับใหม่เป็น  หลุม   ๑  EAST
๓.๕     หลุม   ๕  SOUTH  (เดิม)   ถูกยกเลิก  ส่วนกรีนถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นกรีนสำหรับหลุม  ๓  SOUTH
๓.๖     หลุม  ๖  SOUTH (เดิม)  ถูกยกเลิก แฟร์เวย์ถูกปรับเปลี่ยนเป็นแฟร์เวย์หลุม ๙  EAST
๓.๗     หลุม   ๗  SOUTH  (เดิม)   ปรับลำดับใหม่เป็น  หลุม   ๓  SOUTH โดยใช้กรีนใหม่ ที่ หลุม   ๕  SOUTH  (เดิม)  ซึ่งขยายให้ใหญ่ขึ้น
๓.๘     หลุม  ๘  SOUTH (เดิม)  ปรับเป็นหลุม   ๗  SOUTH  โดยปรับเปลี่ยน  Lay – Out  และ สร้างกรีนใหม่ทดแทน
๓.๙     หลุม   ๙  SOUTH  (เดิม)   ปรับลำดับใหม่เป็น  หลุม   ๘  SOUTH
๓.๑๐    หลุม   ๑  EAST  (เดิม)   ถูกยกเลิกและปรับเป็นแฟร์เวย์ของ  หลุม   ๘  EAST
๓.๑๑    หลุม   ๒  EAST  (เดิม)   ถูกยกเลิกและปรับเปลี่ยนแฟร์เวย์ใหม่ เป็น หลุม   ๓  EAST
๓.๑๒    หลุม   ๓  EAST  (เดิม) ปรับลำดับใหม่เป็น   หลุม   ๔  EAST
๓.๑๓    หลุม   ๔  EAST  (เดิม)   ปรับลำดับใหม่เป็น  หลุม   ๕  EAST
๓.๑๔    หลุม   ๕  EAST  (เดิม)   ปรับลำดับใหม่เป็น  หลุม   ๖  EAST
๓.๑๕    หลุม   ๖  EAST  (เดิม)   ปรับลำดับใหม่เป็น  หลุม   ๗  EAST
๓.๑๖    หลุม   ๗  EAST  (เดิม)   ถูกยกเลิก แล้วไปปรับพื้นที่บางส่วนรวมกับหลุม   ๘  EAST  (เดิม)  เปลี่ยนเป็น  หลุม   ๕  SOUTH
๓.๑๗    หลุม   ๙  EAST  (เดิม)   ปรับเปลี่ยนเป็น  หลุม   ๖  SOUTH
-      พ.ศ.๒๕๔๕ เปิดให้บริการอาคารสโมสรหลังใหม่  เมื่อ   ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๕
-      พ.ศ.๒๕๔๕ ก่อสร้างหลุม  ๓ North  ใหม่  เปิดใช้ หลุม  ๓ North  ใหม่ (ประภาคาร)  เมื่อ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕
-      พ.ศ.๒๕๔๖ เปิดศูนย์ฝึกสอนกีฬากอล์ฟราชนาวี พลูตาหลวง  เมื่อ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖

สนามกอล์ฟ ราชนาวี พลูตาหลวง ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 080-2099175,081-0033811  ptlnavy1969@gmail.com, navy37tr@gmail.com